Σχέδιο Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων

Σύμφωνα με την παρ. 11 του  Άρθρου 5 της ΚΥΑ  3122.3-15/71164/2021 ( ΦΕΚ 4790/Β/18-10-2021), αναρτάται το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων, τα οποία καταπλέουν στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις της «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.»,  όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3122.3-1.2/52525/2021 απόφαση


Athens
(GMT +2)
04:25
Weather in Athens
Hong Kong
(GMT +8)
09:25
Weather in HongKong
Copyright 2014 - Designed by GOSPEL CREATIVE