Athens
21℃
|
Hong Kong
24℃
Ποιοί Είμαστε
Τερματικός Σταθμός
Υπηρεσίες
Ανακοινώσεις
Νέα & ΜΜΕ
Επικοινωνία
Ευκαιρίες Καριέρας
Athens
21℃
|
Hong Kong
24℃
Βίντεο
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το υλικό που περιέχεται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο (το «περιεχόμενο») αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικής πληροφόρησης σχετικά με την ΣΕΠ και τις συνδεδεμένες μ’ αυτή εταιρείες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ως «περιεχόμενο» νοούνται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - όλες οι εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο, σχέδια, κείμενα και γραφικά που είναι ανηρτημένα στον παρόντα ιστότοπο, οι λέξεις-κλειδιά, λογότυπα και εμβλήματα του υ, καθώς και η διάρθρωση της σελίδας και ο τρόπος εμφάνισης του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου.
Παρά το γεγονός ότι η ΣΕΠ καταβάλλει εύλογη μέριμνα για να εξασφαλίσει την ορθότητα και πληρότητα του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, η ΣΕΠ δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας που δημοσιεύεται στον παρόντα ιστότοπο και ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος, καθώς και το περιεχόμενο αυτού παρέχονται «όπως ακριβώς είναι».
Ο ιστότοπος αυτός και το περιεχόμενο του αποτελεί αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας της ΣΕΠ και προστατεύεται από τις οικείες εθνικές και διεθνείς διατάξεις για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία.
Ο ιστότοπος ανήκει στην κυριότητα της ΣΕΠ και παρέχεται μόνο για χρήση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Επιτρέπεται η ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ΣΕΠ αποκλειστικά για προσωπική ενημέρωση, καθώς και η χρήση του υλικού για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, με απαραίτητη προϋπόθεση τη μνεία της προέλευσης του υλικού από τον διαδικτυακό τόπο της ΣΕΠ και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο) και υπό τον όρο ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε με παραπλανητικό, ακατάλληλο ή προσβλητικό τρόπο, σε στρατιωτικό πλαίσιο, σε διαφήμιση ή προώθηση ή με οποιονδήποτε τρόπο που να υποδηλώνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε είδος έγκρισης από τη ΣΕΠ ή το προσωπικό της. Τέτοια χρήση θα επιφέρει αυστηρότατες αστικές και ποινικές κυρώσεις στον χρήστη.
Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στη ΣΕΠ ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο. Προκειμένου να γίνεται νόμιμα η χρήση τους από τρίτους, πρέπει η ΣΕΠ ή οι μνημονευόμενοι κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων να έχουν εκχωρήσει γραπτώς αντίστοιχο δικαίωμα («άδεια χρήσης ») για κάθε συγκεκριμένη χρήση.
Απαγορεύεται ο χρήστης να τροποποιεί, προσαρμόζει, μεταφράζει, εκθέτει, δημοσιεύει, μεταδίδει, πωλεί, συμμετέχει στη μεταβίβαση, αναπαράγει, δημιουργεί παράγωγα έργα, διανέμει, εκτελεί, κάνει αποσυμπίληση, κάνει αντίστροφη μεταγλώττιση, συνθέτει ή εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο το υλικό εν όλω ή εν μέρει. Η λήψη, αντιγραφή ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού δεν παρέχει, μεταφέρει ή μεταβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο στον χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Η ΣΕΠ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου αυτού και του περιεχομένου του. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώνει, προστατεύει και απαλλάσσει τη ΣΕΠ καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, εργαζόμενους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, απαίτησης, απώλειας, δαπάνης, εξόδου, προστίμου ή/και ζημίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του χρήστη.
Η ΣΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, διαγράφει ή προσθέτει περιεχόμενο στον ιστότοπο αυτό οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Οι όροι χρήσης του παρόντος ιστότοπου διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και είναι ενδεχόμενο να αναθεωρούνται και συμπληρώνονται οποτεδήποτε από την ΣΕΠ. Κάθε διαφορά ή αξίωση οποιουδήποτε, η οποία απορρέει ή σχετίζεται με την χρήση του παρόντος ιστότοπου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.